«Ποιος Σταθμός δίνει ένα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ – XIAOMI ELECTRIC SCOOTER»

H εταιρεία με την επωνυμία «PRIME ONE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.» που
εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, και εκπροσωπείται
νόμιμα, και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό Music 89.2 (εν συντομία «Σταθμός»)
οργανώνει διαγωνισμό με Δώρο ένα ΗΛΕΚΤΡΙΝΟ ΠΑΤΙΝΙ – XIAOMI ELECTRIC SCOOTER με
τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε
ακροατής του Σταθμού είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και έχει
δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων
συμμετοχής. Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Σταθμού,
της εταιρείας, και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτόν, οι εν γένει συγγενείς αυτών
έως και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και δύναται να αποκλείσει
οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με
τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2. Διάρκεια: Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που
περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 12/10/2020 έως
Παρασκευή 30/10/2020, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.00 έως 21.00
από τις ζώνες του Music 89.2. Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες ή και τον αριθμό
των επί μέρους διαγωνισμών, και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού ή/και την εκφώνηση των ωρών από
τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.

3. Έπαθλο Διαγωνισμού: Ένας (1) νικητής – ακροατής, θα κερδίσει δώρο ένα
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ – XIAOMI ELECTRIC SCOOTER.

4. Περιγραφή του Διαγωνισμού: Από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου το πρωί, κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να
στείλουν μήνυμα μέσω της εφαρμογής VIBER στο νούμερο του σταθμού 6939 892 892:
γράφοντας «ΠΑΤΙΝΙ» (η οποία είναι το keyword (λέξη-κλειδί) του διαγωνισμού) και
ονοματεπώνυμο τους.

Για την έγκυρη συμμετοχή οι ακροατές θα πρέπει απαραίτητα στείλουν μήνυμα μέσω
της εφαρμογής Viber στο 6939 892 892 γράφοντας ΠΑΤΙΝΙ (κενό) ονοματεπώνυμο.

Από τις 07:00 έως 21:00, καθημερινά όλοι οι Παραγωγοί του Σταθμού, θα καλούν, κατά τη
διάρκεια της ζωντανής της εκπομπής τους (live), στο τηλέφωνο τυχαία έναν ακροατή, ανά
μία ώρα τουλάχιστον, από την λίστα με όσους ήδη έχουν στείλει μήνυμα στο VIBER του
σταθμού, με το σωστό “keyword” και θα του κάνουν την ερώτηση:
Ποιος σταθμός δίνει ένα Ηλεκτρικό Πατίνι?
Οι ακροατές θα πρέπει να απαντούν στην ερώτηση «Music 89.2» ή «O Music 89.2» και
όσοι απαντήσουν σωστά θα μπαίνουν στην κλήρωση για το δώρο.

Κάθε άλλη απάντηση αποκλείει τη συμμετοχή τους.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων ακροατών με το σωστό “keyword”, και οι οποίο στους
παραγωγούς απάντησαν σωστά «Music 89.2» ή «O Music 89.2», θα συγκεντρωθούν και
θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό του σταθμού 07.00 έως 10.00, την Παρασκευή
30/10/2020 για την ανάδειξη του νικητή.

5. Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για τη διαδικασία απόδοσης του
δώρου που θα γίνει μέχρι το Νοέμβριο του 2020 και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία
του και θα κληθεί να παραλάβει το δώρο – με την επίδειξη της αστυνομικής του
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία. Σε
περίπτωση που ο νικητής αδυνατεί ή δε θέλει να παραλάβει το Έπαθλο, αυτό θα δίνεται
στον εκάστοτε επιλαχόντα, όπως αυτός θα έχει προκύψει από την ως άνω κλήρωση. Η
Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το Έπαθλο πέραν της
απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η μη
προσέλευση του νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί στην
απώλεια του Επάθλου.

6. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει
κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει
στην ιστοσελίδα της ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή
επιθυμεί καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το
Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..

7. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά στοιχεία θα συλλέξει η Διοργανώτρια θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού
και θα καταστραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την
παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά
χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια, διά
αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε μέσω
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του
Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Επάθλου από το Νικητή αποτελεί και παροχή
συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια για χρήση των προσωπικών του στοιχείων,
καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν δημιουργήθηκαν ή σχηματίσθηκαν κατά
τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου του, προς το σκοπό της
δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του
Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί θα
συμμετέχει, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση στη διαφημιστική προβολή
και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορα μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό.
Προς το σκοπό αυτό αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται ρητά
και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του για
διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη
συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του.

8. Το Έπαθλο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα
ή με τη χρηματική του αξία. Στην περίπτωση μη παραλαβής του δώρου κατά τα ανωτέρω,
το Έπαθλο χάνεται και η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους
βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την χρήση του Δώρου. Κάθε
επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται
στην ανωτέρω περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία
περίπτωση τη Διοργανώτρια.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ή
αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών
που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης,
εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης,
κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου
της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να
παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του
προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας.
Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του σταθμού https://www.music892.gr/ που είναι αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

11. Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το VIBER,
ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το VIBER δε φέρει ουδεμία
ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει
από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

12. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων
γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Λαμβάνοντας
μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα
αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και
προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να
ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί
πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για τη συμμετοχή, η οποία θα
αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στον παραπάνω ισότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτών των όρων.
13. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο του
παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Αφήστε μια απάντηση